ਗੁਰੂਘਰ 
ਲਹਿਰਾਉਣ ਰੰਗਬਰੰਗੀਆ ਝੰਡੀਆ
ਤੇ ਦੇਗ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ