ਸਖੀ ਸਰਵਰ-
ਧੂਪੀਆ ਪੇਚ ਸਵਾਰੇ
ਜਾਮਨ ਦੇ ਥੱਲੇ

ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ