ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ
ਕੰਧ ਤੇ ਕਿਲ ਠੋਕ ਟੰਗੀ-
ਰਾਧਾ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ