ਪੁਰਾਣੀ ਡਾਇਰੀ 
ਮਿਲਿਆ ਰੁੱਕਾ 
ਚੀਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ