ਟੋਬੇ ਦਾ ਡਡੂ-
ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਛੜਪੇ ਵੱਲ
ਰੋਟ ਛਕਦਿਆਂ

ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ