ਓੁਡਿਆ ਜੁਗਨੂੰ
ਕੁਤਕਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ
ਖੁੱਲੀ ਮੁੱਠੀ

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ