ਓੁਡਿਆ ਜੁਗਨੂੰ
ਕੁਤਕਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ
ਖੁੱਲੀ ਮੁੱਠੀ

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ