ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ-
ਮੱਕੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇੜ ਉੱਪਰ 
ਨਵਾ ਜਾਲਾ ਬੁਣੇ

ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ