ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੀ ਆਰਤੀ
ਮੰਦਰ ‘ਚ ਪੰਡਤ
ਡਾਲ ਤੇ ਚਿੜੀ

ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ