ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਚਮਾਸਾ
ਕਮਾਦ ਗੁਡਦਿਆਂ ਦਸੇ ਬਾਪੂ
ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਜ਼

ਸਤਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ