ਲੜਾਕੀ ਗੁਆਂਢਣ
ਸਾਡੀ ਨਿੰਮ ਤੇ ਚਾੜੇ
ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੀ ਵੇਲ

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ