ਚਲਨ ਨਾਲ ਨਾਲ 
ਸਾਗਰ ਚ ਦਿਸਦਾ ਆਸਮਾਨ 
ਤੇ ਤਰਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ

चलें साथ साथ
समुंदर में दिख रहा अंबर
और तैरती कश्ती

Go along
sky in the sea
and floating boat
ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ