ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ 
ਚਿੱਟੇ ਕਬੂੱਤਰ 
ਲਉਣ ਉਡਾਰੀਆਂ

ਸਰਦਾਰ ਧਾਮੀ