ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ 
ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟੀ 
ਅਜਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ

ਹੈਰੀ ਸਰੋਆ