ਅਜਾਦੀ ਦਿਵਸ-
ਕਵਾਰਾ ਦੇਵੇ ਵਧਾਈ 
ਆਪਾਂ ਨੀਵੀ ਪਾਈ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ