ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਨਿਕਲਿਆ 
ਮਿਲ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ 
ਜਾ ਮਸੀਤੇ ਵੜਿਆ

ਮਜ਼ਹਰ ਖਾਨ