ਸਤਾਵੇ ਯਾਦ
ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓੁਂਦੇ
ਰੱੜਕਿਆ ਸੁਰਮਾ

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ