ਹੋਇਆ ਸਿੱਲਾ
ਸਾਓੁਣ ਦੇ ਛਰਾਟੇ 
ਹੰਝੂਆ ਨਾਲ ਸਿਰਾਹਣਾ

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ