ਛਿਪਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ 
ਸੰਦੂਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 
ਪੈਂਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ

 

ਬੰਟੀ ਵਾਲੀਆ