ਚੱੜਦੀ ਸਵੇਰ
ਲੱਭੇ ਗਾਨੀ ਦੇ ਮੰਣਕੇ
ਓੁੱਠਣ ਤੋ਼ ਪਹਿਲਾਂ

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ