ਤਿਖੀ ਧੁੱਪ ਮਾਰੇ ਸੇਲੇ
ਗੋਡੀ ਕਰਦੇ ਦੇ ਚੋਵੇ
ਧਰਾਲੀਂ ਮੁੜ੍ਹਕਾ

ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ