ਮਲੁਕੜੀ ਨੂੱਹ
ਸੱਸ ਵਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟੇ
ਚੁੱਲੇ ਚੱ ਮਿਰਚਾਂ

ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਨਨ