ਤਨਹਾ ਸ਼ਾਮ-
ਖੁਰਦੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਖੜਾਕ
ਬੂਹੇ ਵਲ ਵੇਖਾਂ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ