ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਾਣੀਪੱਤ-
ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਆ ਰਹੀ
ਪਚਰੰਗੇ ਦੀ ਗੰਧ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ