ਖੇਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ
ਗੱਰਜਣ ਬੱਦਲ
ਬਲਦਾਂ ਗਲ ਟੱਲੀਆਂ

ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ