ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਜੇ ਨਗਾਰਾ
ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਗਲ ਟੱਲੀਆਂ

ਕਮਲਜੀਤ ਮਾਂਗਟ