ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰ
ਮੱਥੇ ਤੋ ਹਟਾਵੇ
ਪਸੀਨੇ ਭਿੱਜੀ ਜ਼ੁਲਫ਼

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ