ਸੰਧੂਰੀ ਸ਼ਾਮ 
ਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲੇ 
ਏਕਮ ਦਾ ਚੰਨ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ