ਰਸੋਈ ਦੀ ਬਾਰੀ-
ਚਿੜੀ ਕੂੰਡੇ ਤੋ ਫੁਦਕ 
ਚੁਗੇ ਬਾਜਰਾ

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ