ਗੁਆਂਢ ਚ’ ਵਿਆਹ
ਛੜੇ ਨੇ ਪੁਆਇਆ
ਝੋਲੀ ਗੁਲ-ਗਲਾ

ਕਮਲਜੀਤ ਮਾਂਗਟ