ਖੁੱਲੇ ਵਾਲ
ਪਾਣੀ ਚ, ਡੁੱਬਿਆ ਗੁਲਾਬ
ਵਗਦੀ ਨਹਿਰ

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ