ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ
ਮੇਜ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਭਾਂ
ਗੰਦਾ ਕੱਪੜਾ

ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਨਨ