ਅੱਲਾ ਵਰਸੇ ਮੇਹੁ 
ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੇ ਕੰਬਲੀ 
ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਟੈ ਨੇਹੁ

ਸਿਧਾਰਥ ਆਰਟਿਸਟ