ਮਧੱਮ ਹਵਾ ਵਿਚ 
ਚੁਗ ਰਹੀ ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੇ –
ਕੋਇਲ ਦੀ ਕੂਕ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ