ਡਿਗਿਆ ਨਿਆਣਾ 
ਕੀੜੀ ਦਾ ਆੱਟਾ ਡੁਲਿਆ
ਆਖੇ ਮਾਂ

ਰਾਣੀ ਬਰਾੜ