ਧੰਦੂਕਾਰਾ-
ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ
ਹਥੇਲੀ ਤੇ

ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ