ਪੀ੍ਰਖਿਆਰਥੀ
ਚੋਰ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੇ
ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ