ਛੋਟੇ ਜੇਹੇ ਕੰਕਰ 
ਉਠਾਇਆ ਵਾ-ਵਰੋਲਾ ਪਾਣੀ ‘ਚ –
ਉਨਾਂ ਮਾਰੀ ਇਕ ਝਾਤ

ਵਿੱਕੀ ਸੰਧੂ