ਤੁਰਦੀ ਗੱਡੀ –
ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਦੇ ਹੁਸੀਨ ਪੈਰਾਂ ਚ 
ਇੱਕ ਰੁੱਕਾ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ