ਸਜਰੀ ਸਵੇਰ
ਫੁੱਲ ਤੋੜਦੀ ਬੱਚੀ ਗਾਵੇ
ਜਨ ਗਨ ਮਨ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ