ਬੁੰਦਾ-ਬਾਂਦੀ
ਚੁੜੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾਵੇ
ਖੀਰ ਨਾਲ ਪੁੜੇ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ