ਫੋਜੀਆ ਦੀ ਛਾਉਣੀ
ਪਰੇਡ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਤੋੜੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚੁੱਪ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ