ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ
ਪੁੱਠੇ ਤਵੇ ਤੇ
ਲਿਸ਼ਕਣ ਤਾਰੇ

ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਨਨ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ