ਅਜਾਦੀ ਦਿਵਸ
ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਡੋਰੀ ਖਿਚਦਿਆਂ
ਨੇਤਾ ਜੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਰਖਾੰ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ