ਮੇਲਾ ਵਿਛੜਿਆ
ਖੱਟੀ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲੀ ਸਹਿਲਾਵੇ
ਚੀਚੀ ਵਾਲਾ ਛੱਲਾ

ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ