ਘਰ ਵਾਪਸੀ 
ਮੇਰੀ ਦੇਹਲੀ ਤੇ ਚਮਕਿਆ 
ਰੇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਣ

homecoming
a grain of sand alights
on my doorstep

ਸੰਦੀਪ ਸੀਤਲ