ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 
ਕਾੜ-ਕਾੜ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ

ਪਾਲਾ ਕੰਗ