ਭੀੜੀ ਗਲੀ
ਕੋਲੋ ਲੰਘਦਾ ਮੁਸਕਾਇਆ
ਰੁੱਸਿਆ ਗੁਆਂਢੀ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ