ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ
ਫੈਟ ਮੈਨ ਔਰ ਲਿਟਲ ਬੁਆਏ
ਕੂਕਣ ਹੋਰ ਉੱਚੀ

ਚਰਨ ਗਿੱਲ