ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ –
ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮਹਿਕੀ 
ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ