ਗਿੱਲੀ ਬਗੀਚੀ
ਡੱਡੀ ਛੜੱਪ ਗਈ
ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਵੇਲ

ਸੁਵੇਗ ਦਿਓਲ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ